Yazı İşleri Müdürü

1. GÖREVE İLİŞKİN BİLGİLER

1.1 Birimi : Genel Sekreterlik-Yazı İşleri Müdürlüğü

1.2 Görevlinin Adı : Yazı İşleri Müdürü

1.3 Bağlı Bulunduğu Unvan : Şube Müdürü

2. GÖREVİN KAPSAMI

Birimdeki yazışmalar, Üniversite Senatosu, Üniversite Yönetim Kurulu ve Üniversite Disiplin Kurulu ile ilgili tüm iş ve işlemleri hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak.

3. YETKİ SORUMLULUK VE GÖREV LİSTESİ

3.1 Birimindeki hizmetlerin etkili, verimli ve süratli bir şekilde sunulmasını sağlamak,

3.2 Üniversite Senatosu ile ilgili tüm iş ve işlemler,

3.3 Üniversite Yönetim Kurulu ile ilgili tüm iş ve işlemler,

3.4 Üniversite Disiplin Kurulu ile ilgili tüm iş ve işlemler,

3.5 Birimdeki yazışmalar ile ilgili tüm iş ve işlemler,

3.6 Şubenin yazışmalarını, yazıları ve onayları, 2 Şubat 2015 tarihli 29255 Sayılı “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlamak,

3.7 Şube memurları arasında görev bölümü yaparak, uyum ve işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemek,

3.8 İşyerinde disiplinli bir çalışma ortamı yaratmak,

3.9 Kendisi de dâhil olmak üzere, personelinin herhangi bir nedenle, işyerinden kısa veya uzun süreli olarak ayrılması halinde, kimlerin söz konusu işleri yapacaklarını (vekâlet edecek kişiyi) belirlemek ve Üst Amire teklif etmek/bildirmek,

3.10 Görevlendirilmesi halinde diğer yöneticilere vekâlet etmek,

3.11 Personele iş vermek, yaptıkları işleri denetlemek, gerektiğinde uyarmak, bilgi ve rapor istemek,

3.12 Personelin işbaşında yetiştirilmesini sağlamak üzere işlerin yapılış yöntemlerini ve diğer faaliyetlerle ilişkilerini açıklamak,

3.13 Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak,

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik